Mladenovčani predlažu najuspešnije sugradjane

Komisija za javna priznanja Skupštine gradske opštine Mladenovac poziva građane i pravna lica iz Mladenovca da predlažu kandidate za opštinska javna priznanja za 2017.godinu, koja će biti dodeljena na proslavi Dana opštine Mladenovac 2. avgusta ove godine.

U želji da najzaslužniji sugrađani dobiju opštinska priznanja, gradska opština Mladenovac, apeluje da prilikom predlaganja kandidata predlagači obrate pažnju na Javnim pozivom propisane uslove i kritetijume kako bi se olakšao rad Komisije i dobili kvalitetni kandidati za najviša opštinska priznanja
I Pozivaju se građani i pravna lica sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Gradske opštine Mladenovac (u daljem tekstu: opština Mladenovac), da učestvuju u postupku dodele javnih priznanja Gradske opštine Mladenovac, podnošenjem inicijative, odnosno predlaganjem kandidata za dodelu sledećih javnih priznanja:

1. Grba Gradske opštine Mladenovac, koji se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, kao i pravnom licu bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica, za najvrednija dostignuća ostvarena u dužem vremenskom periodu i ukupno stvaralaštvo koji doprinose sveukupnom razvoju i afirmaciji opštine;
2. Malog grba Gradske opštine Mladenovac, koji predstavlja nagradu za stvaralaštvo mladih i dodeljuje se pojedincu za značajna ostvarenja ili grupi za zajedničko delo i to licima starosne dobi do 25 godina, sa prebivalištem na teritoriji opštine Mladenovac;

3. Povelje Gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, sa prebivalištem, kao i pravnom licu sa sedištem na teritoriji opštine Mladenovac, za izuzetne rezultate ostvarene u prethodnoj godini u oblastima: privreda, poljoprivreda, turizam, obrazovanje i vaspitanje, nauka, kultura, zdravstvena zaštita, socijalna i dečija zaštita, sport, novinarstvo i publicistika, ekologija, arhitektura i urbanizam;
4. Zahvalnice Gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje domaćim i stranim institucijama, opštinama, gradovima i drugim pravnim licima, kao i pojedincima za zasluge postignute na planu uspostavljanja uspešne saradnje, pružanja pomoći i ostvarivanja projekata od posebnog značaja za opštinu Mladenovac, bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica.
II Inicijativa se podnosi Komisiji za javna priznanja u pisanoj formi (u zatvorenom kovertu) sa podacima o predloženom kandidatu (ime, prezime, godina i mesto rođenja, adresa, odnosno firma i sedište pravnog lica), obrazloženjem (razlozima za podnošenje inicijative) i ličnim podacima podnosioca inicijative, najkasnije do 16.6.2017. godine, do 15.30 časova, preko pisarnice Uprave gradske opštine Mladenovac ili poštom na adresu – Skupština gradske opštine Mladenovac, Komisija za javna priznanja, Janka Katića br. 6, 11400 Mladenovac, sa naznakom – Inicijativa za javna priznanja, zaključno sa 16.6.2017. godine.
Nepotpune i neblagovremene inicijative neće biti uzete u razmatranje, kao i inicijative kojom fizičko ili pravno lice samo sebe predlaže za dodelu javnog priznanja.
III Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština Gradske opštine Mladenovac, na predlog Komisije za javna priznanja, a javna priznanja dodeljuju se na Svečanoj akademiji posvećenoj Danu gradske opštine Mladenovac, 2. avgusta 2017. godine.

IV Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove Uprave gradske opštine Mladenovac, Ulica Janka Katića br. 6, ili na telefon 8241-644.