Veće Gradske opštine Mladenovac donelo odluku o sufinansiranju medijskih sadržaja

Na današnjoj sednici Veća gradske opštine Mladenovac, između ostalog, donete su odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i proizvodnje medijskih sadržaja. Veće je usvojilo sve tačke današnjeg dnevnog reda. Usvojen je zaključak o uvećanju sredstava za medijske projekte sa budžetski predviđenih 1.400.000 dinara na 2.000.000 dinara. Razlika će se finansirati iz tekuće budžetske rezerve. Takođe, Veće je usvojilo odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projektata iz oblasti kulture za šta je predviđeno 1.000.000 dinara.

Dnevni red

1. PREDLOG ZAKLjUČKA O ANGAŽOVANjU TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE RADI UVEĆANjA POZICIJE BUDžETA GO MLADENOVAC PREDVIĐENE ZA SUFINANSIRANjE MEDIJSKIH SADRŽAJA

2. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC U 2017. GODINI, SA TEKSTOM KONKURSA

3. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU, SA TEKSTOM KONKURSA

4. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JKP „MLADENOVAC“, ZA PERIOD 1.1.2017. – 31.3.2017. GODINE

5. NACRT ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA MIGRANATA ZA PERIOD 2017. – 2021. GODINA

6. NACRT ZAKLjUČKA O ANGAŽOVANjU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GO MLADENOVAC ZA 2016. GODINU

7. PREDLOG ODLUKE O ODOBRAVANjU PROGRAMA I DODELI SREDSTAVA ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GO MLADENOVACÂ ZA 2017. GODINU

8. PREDLOG REŠENjAÂ Â O ODOBRAVANjU SREDSTAVA BUDžETA GO MLADENOVAC RADI FINANSIRANjA PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ISHRANE UČENIKA O.Š. „ANTON SKALA“, ĐORĐA POPOVIĆA

9. RAZNO