Novi Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Novi Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i pripadajuće obrasce u Službenom glasniku Republike Srbije broj 6/24 od 26. januara 2024. godine. Pravilnikom je bliže uređen postupak sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja u skladu sa novim Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine.

Tim povodom predstavnici Ministarstva će 31. januara, 1. i 2. februara 2024. godine održati u Beogradu obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja kako bi ih upoznali sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima. Ministarstvo će u narednom periodu organizovati i obuke za predstavnike medija u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu i Nišu, kao i obuku za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocenu projekata.

Novi Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja predviđa bodovanje predloženih članova pri izboru komisije, bodovanje projekata po kriterijumima koji su navedeni u tom aktu, kao i obavezno raspisivanje konkursa do 1. marta tekuće godine, objavio je UNS.

Prvi put novi pravilnik predvideo i obavezu stručne službe organa koji je raspisao konkurs da od državnih organa, Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Saveta za štampu pribavlja podatke o merama izrečenim medijima zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

Za nepoštovanje tih odredbi, odnosno nepribavljanje podataka, Zakonom o javnom informisanju i medijima previđene su prekršajne kazne za odgovorno lice, u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Još jedna novina u Pravilniku jeste i da pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija u kojima nisu objavljeni osnovni podaci o mediju, odnosno impresum.

Pravilnikom, a u skladu sa Zakonom, predviđeno je da se čitav proces projektnog sufinasniranja odvija putem Jedinstvenog informacionog sistema, čije će korišćenje u ovom procesu, kako piše u Zakonu, početi od naredne, 2025. godine.

Zakon o javnom informisanju i medijima (ZJIM), koji je na snagu stupio 4. novembra prošle godine, propisao je nove obaveze u vezi sa raspisivanjem konkursa za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja, ali i, prvi put, kazne za one koji ih se ne pridržavaju.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i lokalne samouprave dužne su, po novom Zakonu, da do 1. marta raspišu konkurse za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja.

Ovo je prvi put da se Zakonom definišu rok za raspisivanje konkursa, kao i kazne za one koji se o ove odredbe ogluše.

Ukoliko nadležni konkurse ne raspišu u prva dva meseca tekuće godine, ili ih ponište, a nove ne raspišu u roku od 30 dana, zakonodavac je predvideo prekršajne kazne za odgovorno lice, u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Novim Pravilnikom, između ostalog, bliže je određeno da organi koji raspisuju konkurs (Ministarstvo, autonomna pokrajina i lokalne samouprave) mogu u jednoj kalendarskoj godini raspisati jedinstven konkurs ili više pojedinačnih konkursa, prema ciljnoj grupi, tematskoj oblasti ili vrsti medija kojoj je konkurs namenjen, ali tako da sve vrste medija budu obuhvaćene.

Ukoliko se na konkursu ne raspodeli sav novac predviđen za projektno sufinansiranje, Pravilnik predviđa mogućnost raspisivanja drugog konkursa u toku iste kalendarske godine.

Pravilnikom je, takođe, prvi put predviđeno postojanje bodovnih lista, kako za izbor članova komisije, tako i za ocenu predloženih projekata.

Pravilnikom su predviđeni kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih se formira bodovna lista i boduje svaki pojedinačni projekat.

Projekat, piše u novom Pravilniku, boduje svaki član komisije, a najveća ocena koju projekat može dobiti je 100 bodova.

Bodovi svih članova komisije se sabiraju i dele sa brojem članova komisije.

Posle utvrđivanja konačnog broja bodova formira se rang lista projekata na osnovu koje komisija predlaže iznos sredstava za svaki projekat, u skladu sa novcem opredeljenim za konkurs.

Biografije predloženih članova komisije boduju se, predviđeno je Pravilnikom, na osnovu bodovne liste koja je deo obrasca za prijavu.

Većina članova komisije, kao i do sada, imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a ukoliko takav predlog ne postoji, „iz redova teoretičara, analitičara i praktičara iz oblasti medija“, navedeno je u novom Pravilniku.

Član komisije ne može biti zaposlen ili radno angažovan kod pravnog lica ili preduzetnika koji učestvuje na konkursu, ali „ni član novinarskog i medijskog udruženja koje učestvuje na tom konkursu“, što je novina je u Pravilniku.

Kada bude zaživeo Jedinstveni informacioni sistem, Pravilnikom je predviđeno da novinarska i medijska udruženja do kraja godine formiraju bazu svojih kandidata iz koje naknadno predlažu članove komisije za svaki konkurs posebno.

Teoretičari, analitičari i praktičari iz oblasti medija, navodi se u Pravilniku, sami se prijavljuju, do kraja godine koja prethodi godini raspisivanja konkursa, u bazu podataka u Jedinstvenom informacionom sistemu.

Baza kandidata, predviđeno je, ažuriraće se od 1. septembra do 31. decembra tekuće godine za učešće kandidata za članove komisija u narednoj godini.

Organ koji raspisuje konkurs biće dužan da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema bez odlaganja objavi imena i biografije svih prijavljenih kandidata, kao i Odluku o imenovanju članova komisija.

Novim pravilnikom bliže je definisano pod kojim uslovima rukovodilac organa može da donese odluku o raspodeli sredstava koja nije istovetna predlogu komisije.

Odluka rukovodioca ne sme odstupati od predloga komisije, osim ako taj predlog nije u suprotnosti sa propisom ili kriterijumima navedenim u javnom pozivu, piše u Pravilniku.

Ukoliko rukovodilac organa proceni da je to slučaj, pismeno će ukazati komisij na uočeni nedostatak.

Ako komisija ni u ponovnom odlučivanju ne izmeni svoj predlog, organ javne vlasti donosi rešenje u skladu sa propisom i kriterijumima, zaključuje UNS.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *