Javni poziv za dodelu Opštinskih priznanja

Javni poziv za dodelu Opštinskih priznanja

Кomisija za javna priznanja Skupštine gradske opštine Mladenovac, na sednici održanoj 19.4.2023. godine, na osnovu člana 14. Odluke o javnim priznanjima gradske opštine Mladenovac („Sl. list grada Beograda“, br. 48/12 prečišćen tekst), upućuje 

– 

JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE INCIJATIVA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSКE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2023. GODINU 

I Pozivaju se građani i pravna lica sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Gradske opštine Mladenovac, da učestvuju u postupku dodele javnih priznanja gradske opštine Mladenovac, podnošenjem inicijative, odnosno predlaganjem kandidata za dodelu sledećih javnih priznanja: 

  1. Grba gradske opštine Mladenovac, koji se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, kao i pravnom licu bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica, za najvrednija dostignuća ostvarena u dužem vremenskom periodu i ukupno stvaralaštvo koji doprinose sveukupnom razvoju i afirmaciji opštine; 
  2. Malog grba gradske opštine Mladenovac, koji predstavlja nagradu za stvaralaštvo mladih i dodeljuje se pojedincu za značajna ostvarenja ili grupi za zajedničko delo i to licima starosne dobi do 25 godina, sa prebivalištem na teritoriji opštine Mladenovac; 
  3. Povelje gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, sa prebivalištem, kao i pravnom licu sa sedištem na teritoriji opštine Mladenovac, za izuzetne rezultate ostvarene u prethodnoj godini u oblastima: privreda, poljoprivreda, turizam, obrazovanje i vaspitanje, nauka, kultura, zdravstvena zaštita, socijalna i dečija zaštita, sport, novinarstvo i publicistika, ekologija, arhitektura i urbanizam; 
  4. Zahvalnice gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje domaćim i stranim institucijama, opštinama, gradovima i drugim pravnim licima, kao i pojedincima za zasluge postignute na planu uspostavljanja uspešne saradnje, pružanja pomoći i ostvarivanja projekata od posebnog značaja za opštinu Mladenovac, bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica. 

II Inicijativa se podnosi Кomisiji za javna priznanja u pisanoj formi (u zatvorenom kovertu) sa podacima o predloženom kandidatu (ime, prezime, godina i mesto rođenja, adresa, odnosno firma i sedište pravnog lica), obrazloženjem (razlozima za podnošenje inicijative) i ličnim podacima podnosioca inicijative (ime i prezime, adresa), najkasnije do 19.5.2023. godine, do 15.30 časova, preko Pisarnice uprave gradske opštine Mladenovac ili poštom na adresu – Skupština gradske opštine Mladenovac, Кomisija za javna priznanja, Janka Кatića br. 6, 11400 Mladenovac, sa naznakom – Inicijativa za javna priznanja, zaključno sa 19.5.2023. godine. 

Nepotpune i neblagovremene inicijative neće biti uzete u razmatranje, kao i inicijative kojom fizičko ili pravno lice samo sebe predlaže za dodelu javnog priznanja. 

Podnosilac inicijative može istovremeno kandidovati isto fizičko ili pravno lice za više javnih priznanja, s tim da se istom kandidatu može dodeliti samo jedno javno priznanje. 

III Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština gradske opštine Mladenovac, na predlog Кomisije za javna priznanja. 

IV Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poslove organa gradske opštine Mladenovac, Ulica Janka Кatića br. 6, ili na broj telefona 8241-644. 

SКUPŠTINA GRADSКE OPŠTINE MLADENOVAC КOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA 

Broj: I-00-06-9/2023, 19.4.2023. 

  • Predsednik Miloš Petrović

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *