Javni poziv za dodelu Javnih priznanja GO Mladenovac

Javni poziv za dodelu Javnih priznanja GO Mladenovac

Komisija za javna priznanja Skupštine gradske opštine Mladenovac, na sednici održanoj 7.5.2024. godine, na osnovu člana 14. Odluke o javnim priznanjima gradske opštine Mladenovac („Sl. list grada Beograda“, br. 48/12 prečišćen tekst), upućuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE INCIJATIVA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2024. GODINU
І Pozivaju se građani i pravna lica sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Gradske opštine Mladenovac, da učestvuju u postupku dodele javnih priznanja gradske opštine Mladenovac, podnošenjem inicijative, odnosno predlaganjem kandidata za dodelu sledećih javnih priznanja:
1. Grba gradske opštine Mladenovac, koji se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, kao i pravnom licu bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica, za najvrednija dostignuća ostvarena u dužem vremenskom periodu i ukupno stvaralaštvo koji doprinose sveukupnom razvoju i afirmaciji opštine;
2. Malog grba gradske opštine Mladenovac, koji predstavlja nagradu za stvaralaštvo mladih i dodeljuje se pojedincu za značajna ostvarenja ili grupi za zajedničko delo i to licima starosne dobi do 25 godina, sa prebivalištem na teritoriji opštine Mladenovac;
3. Povelje gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo, sa prebivalištem, kao i pravnom licu sa sedištem na teritoriji opštine Mladenovac, za izuzetne rezultate ostvarene u prethodnoj godini u oblastima: privreda, poljoprivreda, turizam, obrazovanje i vaspitanje, nauka, kultura, zdravstvena zaštita, socijalna i dečija zaštita, sport, novinarstvo i publicistika, ekologija, arhitektura i urbanizam;
4. Zahvalnice gradske opštine Mladenovac, koja se dodeljuje domaćim i stranim institucijama, opštinama, gradovima i drugim pravnim licima, kao i pojedincima za zasluge postignute na planu uspostavljanja uspešne saradnje, pružanja pomoći i ostvarivanja projekata od posebnog značaja za opštinu Mladenovac, bez obzira na prebivalište pojedinca, odnosno sedište pravnog lica.
II Inicijativa se podnosi Komisiji za javna priznanja u pisanoj formi (u zatvorenom kovertu) sa podacima o predloženom kandidatu (ime, prezime, godina i mesto rođenja, adresa, odnosno firma i sedište pravnog lica), obrazloženjem (razlozima za podnošenje inicijative) i ličnim podacima podnosioca inicijative (ime i prezime, adresa), najkasnije do 7.6.2024. godine, do 15.30 časova, preko Pisarnice uprave gradske opštine Mladenovac ili poštom na adresu – Skupština gradske opštine Mladenovac, Komisija za javna priznanja, Janka Katića br. 6, 11400 Mladenovac, sa naznakom – Inicijativa za javna priznanja, zaključno sa 7.6.2024. godine.
Nepotpune i neblagovremene inicijative neće biti uzete u razmatranje, kao inicijative kojom fizičko ili pravno lice samo sebe predlaže za dodelu javnog priznanja.
Podnosilac inicijative može istovremeno kandidovati isto fizičko ili pravno lice za više javnih priznanja, s tim da se istom kandidatu može dodeliti samo jedno javno priznanje.
ІІІ Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština gradske opštine Mladenovac, na predlog Komisije za javna priznanja.
ІѴ Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poslove organa gradske opštine Mladenovac, Ulica Janka Katića br. 6, ili putem broja telefona 8241-644.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *