Sednica skupštinskog zasedanja GO Mladenovac

Zamenik predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac, Dušan Ignjatović, zakazao je sednicu Skupštine gradske opštine Mladenovac za 27.2.2019. godine (sreda), sa početkom u 15,00 časova.

Dnevni red :

1. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC

2. RAZMATRANjE ZAXTEVA VD DIREKTORA JKP „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA DAVANjE POZITIVNOG MIŠLjENjA ZA OBAVLjANjE DUŽNOSTI POMOĆNIKA PREDSEDNIKA GO MLADENOVAC

3. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2019. GODINU

4.REBALANS 1 PROGRAMA POSLOVANjA JKP „MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2019. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

5. PREDLOG ZAKLjUČKA O ANGAŽOVANjU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU

6. PREDLOG REŠENjA O IZMENAMA REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

7. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2018. GODINE, SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA

8. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „MLADENOVAC“, MLADENOVAC, BR. 602-3-1 OD 21.2.2019. GODINE

9. PREDLOZI REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP „MLADENOVAC“, MLADENOVAC

10. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA I IMENOVANjU V.D. DIREKTORA JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC